top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů 3DVcard

In 3DVcard sro, se sídlem Stojická 881/2a, Vinoř, 190 17 Praha 9, Česká republika, IČO: 17120918, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 366926 (dále jen „ nás“), jako správce údajů věnujeme ochraně vašich osobních údajů velkou pozornost.

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, zda osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo jiného právního titulu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

Tento dokument je propojen s našimi smluvními podmínkami. Jakékoli definice, které jsou zde uváděny velkými písmeny a nejsou dále definovány, jsou obsaženy v těchto podmínkách a podmínkách (T&C).

 

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     Kdo určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány?

Určujeme, za jakým účelem a jakými prostředky budou Vaše osobní údaje zpracovávány, tj. zejména shromažďovány, evidovány, tříděny a případně zveřejňovány, a odpovídáme za řádné provádění tohoto zpracování Vašich osobních údajů.

Tato role vyplývá z našeho postavení správce údajů (dále jen „správce“), protože poskytujeme naše produkty, tj. zboží a služby, a provozujeme náš portál v souladu s našimi podmínkami.

Za zpracování Vašich osobních údajů neseme samozřejmě odpovědnost: Svá práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů, na která máte nárok z titulu svého postavení subjektu údajů u nás, můžete uplatnit způsobem popsaným níže. Rovněž se na nás můžete kdykoli obrátit s dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů způsobem popsaným v části „Jak mohu uplatnit svá práva?“. Na zpracování Vašich osobních údajů se mohou podílet další osoby, včetně správců údajů a zpracovatelů údajů uvedených v části „Kdo vaše údaje zpracovává a komu je předáváme?“.

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme?
  Je pro nás důležité, abyste věděli, jaké osobní údaje zpracováváme. V následující části Vám poskytneme přehled, o jaké osobní údaje se jedná, včetně příkladů:

 2. Identifikační údaje
  Zejména jména zákazníků, kteří si u nás objednají Produkt na Portálu, která jsou důležitá k tomu, abychom vám mohli řádně vytvořit a poskytnout vám přístup k vašemu účtu, abyste mohli vytvářet objednávky a my je mohli správně přiřadit vám a poskytnout vám požadovaný produkt.

 3. Kontaktní údaje
  Zejména Vaše e-mailové adresy a telefonní čísla, abychom Vám mohli řádně poskytnout objednaný Produkt. Bez Vašich kontaktních údajů bychom při jejich poskytování nemohli správně komunikovat.

 4. Platební a fakturační údaje
  Údaje o Vašich platebních prostředcích, účtech a údaje z faktur a jiných daňových a účetních dokladů zpracováváme za účelem řádného sledování a vyúčtování plateb za poskytnuté Produkty.

 5. Evidence objednávek a naše vzájemná komunikace
  Zpracováváme také osobní údaje související s objednáváním a poskytováním Produktů a naší vzájemnou komunikací při poskytování Produktů.

 6. Informace o používání Portálu
  Používáním našeho Portálu jsou některá data automaticky odesílána z vašich zařízení jako návštěvníků našeho Portálu. Můžeme tedy zjistit vaši obecnou polohu. Z logů, kde jsou z bezpečnostních důvodů zaznamenávány i informace o aktivitě návštěvníků našeho Portálu, vyčteme délku jednoho přihlášení, úkony, které jste na Portálu provedli a informace o údajích ve formulářích. To nám pomáhá neustále zlepšovat naše služby a přizpůsobovat je aktuálním technickým možnostem.

 7. Informace ze souborů cookie a dalších technologií
  Pokud je ve Vašem prohlížeči povoleno ukládání cookies, používají se k zasílání dalších informací, například o navštívených stránkách a uživatelských preferencích na Vašem počítači. Zde také uvádíme data z podobných sledovacích technologií.

Další informace o používání souborů cookie a vaší aktivitě naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  
          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_    Co nás opravňuje zpracovávat osobní údaje?

V rámci našich provozů zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu. Tyto účely a právní tituly zpracování jsou uvedeny níže.

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_        
          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_    Fungování uživatelských účtů na Portálu

Pro zřízení uživatelského účtu na Našem portálu a pro objednávání Produktů přes něj potřebujeme některé Vaše Identifikační údaje, Kontaktní údaje a Platební a fakturační údaje. Ty zadáváte do svého účtu sami v rozhraní našeho Portálu. Uživatelské účty následně obsahují Evidenci objednávek a naši vzájemnou komunikaci, která se odvíjí od interakce na Portálu.

Právním základem tohoto zpracování je plnění Smlouvy, kterou uzavíráme způsobem popsaným v OP, tedy Vaše registrace na Portálu.

Za tímto účelem Vaše údaje zpracováváme po dobu trvání této Smlouvy, tj. po dobu trvání Vašeho uživatelského účtu.

 
          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         Ordering and delivery of Products on portálu

Abychom mohli plnohodnotně využívat Portál a v rámci něj objednávat některé naše Produkty, budeme zpracovávat Vaše Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Platební a fakturační údaje a Evidenci objednávek a naši vzájemnou komunikaci.

Právním základem tohoto zpracování je plnění smlouvy, na jejímž základě Vám poskytujeme Vámi požadovaný Produkt.

Za tímto účelem zpracováváme Vaše údaje zejména po dobu trvání této smlouvy, tj. od okamžiku objednávky až do nezávadného poskytnutí či dodání našich Produktů.

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_          
          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_         Compliance with the legal obligations imposed on Us

Jako společnost, která poskytuje Produkty koncovým zákazníkům, kteří mohou být spotřebiteli, máme také určité povinnosti, které nám ukládá zákon. Obvykle se jedná o povinnost evidovat platby a vést o nich řádnou účetní evidenci, dodržovat ochranu spotřebitele na Portálu nebo jednoduše Vás řádně identifikovat při používání našeho Portálu. Za tímto účelem můžeme zpracovávat Vaše Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Platební a fakturační údaje a Evidenci objednávek a naší vzájemné komunikace.

Právním základem tohoto zpracování je plnění právní povinnosti. Údaje od Vás obvykle máme, když je přidáte do svého uživatelského účtu nebo když je použijete k objednání a dodání Produktů.

Za tímto účelem osobní údaje zpracováváme po dobu dle daných zákonných lhůt, zpravidla nepřesahující 10 let jako maximální doba zpracování dle účetních předpisů.

 1. Interní důkazy a ochrana našich práv a nároků

Vaše osobní údaje potřebujeme také k řádné ochraně našich práv a nároků a k vedení interní evidence našich subdodavatelů, včetně osobních údajů potřebných pro vymáhání pohledávek nebo účinnou obranu v jakémkoli sporu (tj. abychom mohli jako správce hájit své nároky u soudu , mimosoudní, exekuční nebo jiná obdobná řízení, kde by bez použití zpracovávaných údajů mohla být ohrožena nebo znemožněna ochrana našich práv).

Za tímto účelem můžeme zpracovávat Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Platební a fakturační údaje, Evidenci objednávek a naší vzájemné komunikace a Informace o používání našeho Portálu.

Právním základem pro zpracování zde je Náš oprávněný zájem na ochraně Našich práv, právních nároků a na vedení záznamů o Produktech.

Osobní údaje jsou obecně uchovávány po dobu zákonné promlčecí doby, včetně případného pozastavení nebo přerušení této doby, obvykle však ne déle než 16 let po splnění nebo ukončení smlouvy s námi, včetně smazání uživatelského účtu.

Propagace naší značky a marketingová komunikace

Osobní údaje používáme také při poskytování nabídek našich produktů, propagaci naší značky a našeho portálu, včetně zasílání našich newsletterů. Nechceme Vás však obtěžovat zbytečnou a nevhodnou komunikací, proto shromážděné osobní údaje využíváme k tomu, abychom lépe poznali Vaše potřeby a mohli Vám nabídnout vhodné řešení.

Ke komunikaci s Vámi využíváme širokou škálu kanálů, zejména klasickou poštu, e-mail, SMS, push notifikace a online marketingové kampaně.

Za tímto účelem můžeme zpracovávat Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Evidenci objednávek a údaje o naší vzájemné komunikaci a Informace o používání Portálu.

Právním základem zpracování je zde náš oprávněný zájem na propagaci naší značky, Produktů a Portálu. Zároveň můžete v některých případech udělit souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, činíme tak zpravidla po dobu trvání Vašeho uživatelského účtu, který můžete kdykoliv smazat. Proti takovému zpracování máte právo vznést námitku.

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, činíme tak do doby, než souhlas odvoláte.

Provoz portálu

Osobní údaje návštěvníků Portálu, i když ještě nemají uživatelský účet, zpracováváme pro níže uvedené účely, když navštíví náš Portál nebo se po něm pohybují. Používáme také soubory cookie a další technologie, které mohou vést ke zpracování osobních údajů. Podrobnosti o tom, co jsou soubory cookie, jaké soubory cookie a další technologie používáme a jak dlouho je zpracováváme, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

 1. Provoz portálu a jeho zabezpečení (nutné)
  Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro provoz Portálu, včetně jeho prezentace a funkčnosti a zajištění Vaší bezpečnosti na Portálu. V rámci tohoto účelu vás identifikujeme jako návštěvníka při prohlížení nebo opakovaném přihlášení na Portál.
  Z tohoto důvodu zpracováváme Informace o využívání Portálu a Informace z cookies a dalších technologií, které jsou nezbytné pro provoz našeho Portálu.
  Právním základem zpracování je zde náš oprávněný zájem na tom, aby byl náš Portál funkční a bezpečný.
  Vaše osobní údaje obecně uchováváme po dobu až 2 let od vaší návštěvy našeho Portálu.

 2. Přizpůsobení portálu (předvolby)
  Naše zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro zachování vašich preferencí a přizpůsobení Portálu na základě těchto preferencí, jakož i pro příjemnější uživatelský zážitek z Portálu. V rámci tohoto účelu přizpůsobujeme portál vašim preferencím, jako je umístění, výběr jazyka a vaše zařízení.
  Právním základem pro zpracování Informace o používání Portálu je náš oprávněný zájem na přizpůsobení Portálu preferencím zákazníků a Vaše osobní údaje uchováváme zpravidla po dobu 2 let od Vaší návštěvy Portálu.
  S vaším souhlasem zpracováváme také Informace z cookies a dalších technologií, které jsou nezbytné pro přizpůsobení Portálu (preferenční cookies), přičemž vaše údaje mohou být předávány i třetím stranám. Právním základem zpracování je zde tedy Váš souhlas udělený prostřednictvím postranního panelu cookies. Vaše údaje uchováváme po dobu trvání vašeho souhlasu, v žádném případě však ne déle než 2 roky od obdržení vašeho souhlasu.

 3. Analýza návštěvnosti portálu (statistiky)
  Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro pochopení způsobu, jakým návštěvníci používají Portál. V rámci tohoto účelu sledujeme provoz na Portálu, optimalizujeme jej, zajišťujeme bezpečnost Portálu i vašich dat a činíme Portál bezproblémovějším a uživatelsky přívětivějším.
  Právním základem pro zpracování Informace o používání Portálu je náš oprávněný zájem shromažďovat informace o používání Portálu pro jeho další zlepšování. Vaše osobní údaje obecně uchováváme po dobu až 2 let od vaší návštěvy Portálu.
  S Vaším souhlasem zpracováváme také Informace z cookies a dalších technologií, které jsou nezbytné pro analýzu návštěv Portálu (statistické cookies), přičemž Vaše údaje mohou být předávány i třetím stranám. Právním základem pro zpracování těchto údajů je tedy Váš souhlas udělený prostřednictvím postranního panelu Cookies. Vaše údaje uchováváme po dobu trvání vašeho souhlasu, v žádném případě však ne déle než 2 roky od obdržení vašeho souhlasu.

 4. Propagace a marketing na portálu (marketing)
  Naše zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro shromažďování informací o Vašich osobních preferencích pro prezentaci reklamy a následnou prezentaci doporučených produktů dle těchto preferencí. V rámci tohoto účelu propagujeme a prodáváme naše Produkty na Portálu a zobrazujeme Vám marketingovou komunikaci související s Produkty, o které jste projevili zájem, a propagujeme naši značku prostřednictvím online propagace.
  Právním základem pro zpracování Informace o používání Portálu k tomuto účelu je náš oprávněný zájem na propagaci prodeje našich Produktů a Vaše osobní údaje uchováváme zpravidla po dobu 2 let od Vaší návštěvy Portálu.
  S Vaším souhlasem zpracováváme také Informace z cookies a dalších technologií, které jsou nezbytné pro naši propagaci (marketingové cookies), přičemž Vaše údaje mohou být předávány i třetím stranám. Právním základem zpracování je zde tedy Váš souhlas udělený prostřednictvím postranního panelu cookies. Vaše údaje uchováváme po dobu trvání vašeho souhlasu, v žádném případě však ne déle než 2 roky od obdržení vašeho souhlasu.

Z jakých zdrojů získáváme osobní údaje?

Osobní údaje, které zpracováváme, pocházejí především od Vás, tj. z Vašeho používání Portálu a z Vašeho uživatelského účtu. Můžete nám jej však poskytnout i jinými způsoby. Osobní údaje získáváme také přímo od Vás sledováním Vašeho chování na Portálu.

Další osobní údaje pak můžeme získat od našich partnerů, kteří jsou správci vašich osobních údajů a kteří nám je předávají podle svých vlastních pokynů a účelů: jsme tedy ve vztahu k nim zpracovatelé údajů. Mohou však existovat i partneři, se kterými budeme mít společnou kontrolu.

Více informací o zpracovatelích a správcích osobních údajů naleznete v sekci „Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?“.

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_          Who processes vaše osobní údaje a komu je předáváme?

Veškeré výše uvedené osobní údaje zpracováváme jako správce nebo jako zpracovatel.

Když jsme správcem, znamená to, že určujeme, za jakým účelem a jakými prostředky budou vaše osobní údaje zpracovávány, tj. zejména shromažďovány, evidovány, tříděny a případně zpřístupňovány, a odpovídáme za řádné provádění takové zpracování Vašich osobních údajů. Jsme-li zpracovatelem, tyto účely a prostředky určuje jiná osoba, která má jako správce vaše osobní údaje.

Vaše osobní údaje můžeme na základě Vašeho souhlasu předávat i dalším subjektům, které jsou v roli správce, například v souvislosti s plněním smlouvy s Vámi našim partnerům zapojeným do takového plnění.

Ke zpracování osobních údajů využíváme i služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze na náš pokyn a pro účely popsané výše v části „Co nás opravňuje zpracovávat osobní údaje?“. Takovými procesory jsou:

 1. wix.com

 

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     Kdy přenášíme vaše osobní údaje mimo EEA

V rámci předávání údajů našim zpracovatelům uvedeným v části „Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?“ můžeme Vaše údaje předávat i do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Jakékoli takové převody provedeme pouze v případě, že se daný zpracovatel zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí a dostupné na https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/ ochrana-dat-mezinárodní-dimenze/standardní-smluvní-doložky-scc/standardní-smluvní-doložky-mezinárodní-převody_cs

         
          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     Jaká jsou vaše práva související se zpracováním osobních údajů?

Stejně jako my máme práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte i Vy určitá práva při zpracování Vašich osobních údajů. Mezi tato práva patří:

 1. Právo odvolat souhlas
  Jakékoli souhlasy, které získáme, jsou zcela dobrovolné a nejste povinni je poskytnout.
  Neudělení nebo odvolání souhlasu uděleného pro některé z výše uvedených účelů uvedených v části „Co nás opravňuje zpracovávat osobní údaje? nemá vliv na zákonnost zasílání marketingových sdělení na základě našeho oprávněného zájmu (viz výše uvedený účel „Propagace naší značky a marketingová komunikace“).
  Ve všech případech zpracování na základě souhlasu jej můžete odvolat zasláním e-mailu na adresu info@3dvcard.com nebo pomocí tlačítka v rámci Portálu či samotné komunikace, je-li to vhodné. Pokud odvoláte souhlas e-mailem, musíte jej odeslat z e-mailové adresy uvedené ve vašem profilu, abychom mohli ověřit, že jste to skutečně Vy. 
  V případě odvolání souhlasu budeme předpokládat, že si již nepřejete, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje pro marketingové účely, a to ani na základě jakýchkoli dříve udělených marketingových souhlasů nebo jakýchkoli konkrétních marketingových souhlasů. Budeme proto také tyto případné další marketingové souhlasy považovat za odvolané.
  Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování provedeného před tímto odvoláním.

 2. Právo na přístup
  Jednoduše řečeno, máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, jak dlouho, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je kromě nás zpracovává a jaká máte další práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů. Všechny tyto informace najdete v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jisti, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, zpracováváme, a pokud ano, máte právo k těmto osobním údajům získat přístup. V rámci Vašeho práva na přístup nás můžete požádat o kopii osobních údajů, které zpracováváme, a my Vám poskytneme první kopii zdarma a další kopie za poplatek.

 3. Právo na opravu
  Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili nebo doplnili.

 4. Právo na výmaz
  V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud bude splněn jeden z následujících důvodů:
  Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány;
  odvoláte souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další důvod pro jejich zpracování;
  Využíváte svého práva vznést námitku proti zpracování (viz „Právo vznést námitku proti zpracování“ níže) u údajů, které zpracováváme na základě Nášho oprávněného zájmu, a domníváme se, že neexistují žádné jiné účely zpracování, které by umožnily takové zpracování, nebo vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu;
  Domníváte se, že naše zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.
  Toto právo se neuplatní, pokud je zpracování Vašich osobních údajů i nadále nezbytné pro splnění naší zákonné povinnosti nebo pro určení, výkon či obhajobu našich právních nároků (viz „Co nás opravňuje zpracovávat osobní údaje?“).

 5. Právo na omezení zpracování
  V některých případech můžete kromě práva na výmaz uplatnit právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby byly Vaše osobní údaje označeny a nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však ne navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. času. Zpracování osobních údajů musíme omezit, když:
  Popíráte přesnost svých osobních údajů, dokud se nedohodneme, které údaje jsou správné;
  zpracování Vašich údajů je v rozporu se zákonem (například rozsáhlejší, než je nutné), ale místo výmazu budete požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů (například pokud očekáváte, že nám tyto údaje přesto poskytnete) ;
  Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro výše uvedené účely, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;
  vznesl jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů, jak je uvedeno v části „Právo vznést námitku proti zpracování“; v tomto případě můžete požádat o omezení zpracování, dokud nebude ověřeno, že převažují naše oprávněné zájmy.

 6. Právo na přenositelnost
  Máte právo od nás získat kopii Vašich osobních údajů, které jste nám poskytli a které zpracováváme automatizovanými prostředky na základě Vašeho souhlasu nebo pro plnění smlouvy. Tyto údaje předáme vám nebo vámi určenému správci v běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 7. Právo vznést námitku proti zpracování
  Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (viz „Co nás opravňuje zpracovávat osobní údaje?“). V případě marketingových aktivit přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalších podmínek; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít žádné důležité oprávněné důvody pro pokračování v takovém zpracování.

 8. Právo podat stížnost
  Uplatněním výše uvedených práv není dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo maximálně využijete zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme bez řádných důvodů nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

Stížnost na naše zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           How can uplatňujete individuální práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať už se jedná o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoli jiného, se na nás můžete obracet na info@3dvcard.com. Vaší žádostí se budeme zabývat bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O každém takovém prodloužení a jeho důvodech vás samozřejmě budeme informovat.

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou aktuální k datu info@3dvcard.com. Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času změnit, proto je prosím pravidelně kontrolujte. Jakékoli změny těchto zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na našem portálu. Tyto změny se projeví okamžitě.

.

bottom of page